आ व २०७७/७८ को असार महिना सम्मको खर्च विवरण २०७८/०४/१८
आ.व. २०७७/७८ जेठ महिनाको खर्च विवरण 2078-03-07
आ.व. २०७७/७८ बैशाख महिनाको खर्च विवरण 2078-03-07
२०७७ साल चैत्र महिनाको खर्च विवरण 2078-01-14
२०७७ सल फागुन महिनाको खर्च विवरण 2078-01-14
२०७७ सालको माध महिनाको खर्च विवरण 2078-01-14
२०७७ साल पौष महिनाको खर्च विवरण २०७७/९/३
२०७७ साल मङसीर महिनाको खर्च विवरण २०७७/८/२
2077 साल कार्त्तिक महिनाको खर्च सार्वजनिकरण 2077-08-03
२०७७ साल असोज महिनाको खर्च सार्वजनिकरण 2077-07-05
२०७७ साल भाद्र महिनाको खर्च सार्वजनिकरण 2077-07-05