२०७७ साल पौष महिनाको खर्च विवरण २०७७/९/३
२०७७ साल मङसीर महिनाको खर्च विवरण २०७७/८/२
2077 साल कार्त्तिक महिनाको खर्च सार्वजनिकरण 2077-08-03
२०७७ साल असोज महिनाको खर्च सार्वजनिकरण 2077-07-05
२०७७ साल भाद्र महिनाको खर्च सार्वजनिकरण 2077-07-05