क्र.स. कार्यालयको नाम सम्पर्क नम्बर प्रमुखको नाम पद सूचना अधिकारीको नाम पद मोबाइल नम्बर इमेल
1 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, पाँचथर ०२४५२०१२७ डा. मनोज कमार महतो प.चि. सातौ निरज भट्टराई अधिकृत छैठौ ९८५२६६०१२७ bhattarainiraj69@gmail.com
2 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, झापा ०२३५२११६१, 9852671390 शितल भट्टराई व.म.वि.अ. डा. संजय ढुंगाना प.चि. सातौ ९८४२३३१६२० sanjaybrtdhungana@gmail.com
3 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, मोरङ्ग ०२१४७१९५८ ९८४९१२३०५० डा.अजय कुमार साह ब.प.चि. नवौ बडेलाल यादव प.वि.अ. सातौ ९८४४२९२३१९ badelalyadab9819@gmail.com
4 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, सुनसरी ०२५५६०१६२ /9842055625 कुमार सिंह खर्त्री प .चि राम प्रसाद मेहता अधिकृत (छैठौ) 9842040122 rampfm@gmail.com
5 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, ओखलढुङ्गा ०३७५२०२१० ९८४२८५८०५८ डा शुशिल अधिकारी प.चि. नवौ धिरेन राइ ना.प.से.प्रा. चौथो ९८४२६४९०३८ vhlsokhaldhunga@gmail.com
6 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, उदयपुर ०३५४२०१२९ 9842205264 राम नारायण साह प चि आठौ तेज बहादुर कार्की अधिकृत छैटौं 9852835313 vhlsudayapur@gmail.com
7 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, संखुवासभा ०२९५६०१५९ ९८५२०५१९१० हिमालय पोख्रेल प.चि. सातौ फुरलाक्पा शेर्पा अधिकृत छैठौ‌ ९८४२२१२५२० plsherpa2027@gmail.com
8 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, धनकुटा ०२६५२०२८० ९८४२०५९९०० लोकनाथ ढुङ्गाना पशु विकास अधिकृत (सातौ) पुष्पराज दाहाल अधिकृत (छैठौ) ९८५२०५०६३२ vhlsdhankuta@gmail.com