बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
बिधुतिय खरिद प्रणालिमा बोलपत्रको म्याद थप सम्वन्धी सुचना 2079-11-28

2079-12-05
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, उदयपुरको अनुदानमा बोयर बोका वितरणको लागी दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना 2079-11-16

Closed !!!
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, पाँचथरको शुद्ध नश्ल वा क्रस् बोयर बोकाहरुको उपलब्धताको लागी श्रोत यकीन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धी सुचना 2079-11-14

Closed !!!
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, धनकुटाको अनुदानमा बोयर बोका वितरणको लागी दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना 2079-11-12

Closed !!!
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, ओखलढुङ्गाको शुद्ध नश्ल वा क्रस् बोयर बोकाहरुको उपलब्धताको लागी श्रोत यकीन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वान 2079-11-11

Closed !!!
भे अ त प वि के मोरङ्गको अनुदान कार्यक्रमf छनौट अनुदान ग्राहि सम्बन्धी सुचना 2079-11-10

Closed !!!
आ व २०७९/८० को भे. अ .त .प .से. वि .के पाँचथरको अनुदान ग्राही छनौट सम्बन्धी सुचना आवहान 2079-11-04

Closed !!!
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, विराटनगर आ व २०७९/80 को कार्यक्रमको सिमेन खरिद तर्फको सुचना आवहान 2079-11-03

2079-12-03
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, विराटनगर आ व २०७९/80 शुद्ध नश्ल उन्नत माउमाछा माग गर्ने बारे सुचना आवहान. 2079-10-20

Closed !!!
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र , झापा तथा सम्पर्क केन्द्र ईलामको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना। 2079-10-20

Closed !!!
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र , धनकुटा तथा सम्पर्क केन्द्र तेह्रथुमको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना। 2079-10-20

Closed !!!
आ व २०७९/८० को भेटरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पाँचथर को अनुदान कार्यक्रमको प्रस्ताव आवहान 2079-10-13

Closed !!!
आ व २०७९/८० को पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय विराटनगर को अनुदान कार्यक्रमको प्रस्ताव फारम 2079-09-25

Closed !!!
आ व २०७९/८०को पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय विराटनगरको बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम व्यवसायीक बंगुर फार्ममा बंगुरकमा कृ.ग मेशिन उपकरणहरु खरिदमा सहयोग तथा मासु जन्य उद्योय प्रवर्द्धन कार्यक्रमको सुचना आवहान 2079-09-25

Closed !!!
मत्स्य स्वास्थ शिविर कार्यक्रम सम्बधी सुचना 2079-09-25

Closed !!!
भेटरिनरि अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र सुनसरीको आ व २०७९/८० को प्रदेश तर्फको साईलेज सम्बन्धी यन्त्र उपकरण तथा पुर्वाधार निर्माणमा सहयोग सम्बन्धी सुचना आवहान 2079-09-07

Closed !!!
भेटरिनरि अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र सुनसरीको आ व २०७९/८०को प्रदेश तर्फको कार्यक्रमको अनुदानग्राहि छनौट सम्बन्धी सुचना 2079-09-06

Closed !!!
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा सम्पर्क केन्द्र, खोटाङ्को आ व २०७९/८० विषेश अनुदान तर्फ कार्यक्रमको सूचना आवहान 2079-08-28

Closed !!!
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, उदयपुरको वाख्रा श्रोत केन्द्र स्थापना र बोयर बोका खरिद तथा वितरण कार्यक्रमको सूचना 2079-08-28

Closed !!!
भेटरिनरि अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र सुनसरीको आ व २०७९/८०को विशोष अनुदान तर्फको सुचना आवहान 2079-08-28

Closed !!!