बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, धनकुटा तथा सम्पर्क केन्द्र, तेह्रथुमको आ.व. २०८०/८१ को लागी अनुदान कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धी सुचना 2080-06-04

2080-07-03
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, मोरङको आ.व. २०८०/८१ को लागी अनुदान कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धी सुचना 2080-06-04

2080-07-03
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, ओखलढुङ्गा आ.व. २०८०/८१ को लागी अनुदान कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धी सुचना 2080-06-03

2080-07-02
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, झापा तथा सम्पर्क केन्द्र, इलामको आ.व. २०८०/८१ को लागी अनुदान कार्यक्रम तथा गाई ब्लक कार्यक्रमको लागी प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धी सुचना 2080-06-04

2080-07-03
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, पाँचथर तथा सम्पर्क केन्द्र, ताप्लेजुङ्गको आ.व. २०८०/८१ को लागी अनुदान कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धी सुचना 2080-06-03

2080-07-03
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, सुनसरीको आ.व. २०८०/८१ को लागी अनुदान कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धी सुचना 2080-06-02

2080-07-01
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, उदयपुर तथा सम्पर्क केन्द्र, खोटाङ्गको आ.व. २०८०/८१ को लागी अनुदान कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धी सुचना 2080-05-31

2080-06-29
कोशी प्रदेश अन्तर्गतका कृषि सेवा ला.पो.डे.डे, भेटेरिनरी तथा मत्स्य समुह अन्तर्गत प्रादेशिक तथा स्थानिय तहका अधिकृत स्तर छैटौं तहका प्राविधिक कर्मचारीहरुले सेवाकालिन तालिमका लागी मनोनयन फारम भर्ने सम्वन्धी पशु सेवा तालिम केन्द्र, दुहवीको सुचना । 2080-05-17

Closed !!!
लम्पी स्किन रोगको खोप खरिद सम्बन्धि मिति 2080/05/11 गतेको नेपाल समाचार पत्रमा प्रकाशित सुचना 2080-05-11

2080-06-10
आ व २०७९/८०को पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय कोशी प्रदेश विराटनगरको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना। 2079-12-23

Closed !!!
बिधुतिय खरिद प्रणालिमा बोलपत्रको म्याद थप सम्वन्धी सुचना 2079-11-28

Closed !!!
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, उदयपुरको अनुदानमा बोयर बोका वितरणको लागी दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना 2079-11-16

Closed !!!
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, पाँचथरको शुद्ध नश्ल वा क्रस् बोयर बोकाहरुको उपलब्धताको लागी श्रोत यकीन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धी सुचना 2079-11-14

Closed !!!
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, धनकुटाको अनुदानमा बोयर बोका वितरणको लागी दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना 2079-11-12

Closed !!!
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, ओखलढुङ्गाको शुद्ध नश्ल वा क्रस् बोयर बोकाहरुको उपलब्धताको लागी श्रोत यकीन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वान 2079-11-11

Closed !!!
भे अ त प वि के मोरङ्गको अनुदान कार्यक्रमf छनौट अनुदान ग्राहि सम्बन्धी सुचना 2079-11-10

Closed !!!
आ व २०७९/८० को भे. अ .त .प .से. वि .के पाँचथरको अनुदान ग्राही छनौट सम्बन्धी सुचना आवहान 2079-11-04

Closed !!!
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, विराटनगर आ व २०७९/80 को कार्यक्रमको सिमेन खरिद तर्फको सुचना आवहान 2079-11-03

Closed !!!
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, विराटनगर आ व २०७९/80 शुद्ध नश्ल उन्नत माउमाछा माग गर्ने बारे सुचना आवहान. 2079-10-20

Closed !!!
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र , झापा तथा सम्पर्क केन्द्र ईलामको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना। 2079-10-20

Closed !!!