कृषि मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरुबाट आ.व. २०७७-७८ को अनुदान बिवरण
भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र ,सुनसरी
भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र , संखुवासभा
भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र , मोरङ्ग
भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र ,पांचथर
भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, झापा
भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र , ओखलढुङ्ग
भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, उदयपुर
भेटेरिारी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र , धनकुटा
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय
पशु सेवा तालिम केन्द्र, दुहवि