बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
वर्ड फ्लु सम्वन्धी जानकारी 2077-10-18

Continuous
राष्ट्रिय पशुपन्छी खोप कार्यक्रम २०७७ बारे कृषक वर्गमा जानकारी 2077-10-12

Closed !!!
सावधान !!! भारतमा कुखुरामा लाग्ने महामारीजन्य रोग वर्ड फ्लु रोग देखा परेकोले कुखुरा पालक कृषक तथा कुखुरा उधमी माहानुभावहरुलाई सचेत रहनुहुन अनुरोध गर्दछौ ।- पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, प्रदेश नं. १, परिवार 2077/10/09

Continuous
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, मोरगंको आ. व २०७७/७८को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्तरगतको #नँया मत्स्य ब्लक कार्यक्रम र पुरानो मत्स्य ब्लक निरन्तरता कार्यक्रम सुचना आह्वान 2077-08-23

Closed !!!
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्र, ओखलढुगांले आ.व.२०७७/७८ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत # ट्राउट माछाको नंया व्लक विकास कार्यक्रमको सुचना 2077-07-12

Closed !!!
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्र, ओखलढुगांले आ.व.२०७७/७८ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत # बाख्राको व्लक विकास कार्यक्रमको सुचना 2077-07-12

Closed !!!
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्र, झापाले आ.व.२०७७/७८ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत #माछाको तथा # बाख्राको व्लक स्थापना कार्यक्रमको सुचना 2077-06-22

Closed !!!
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्र, पांचथरले आ.व.२०७७/७८ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत #बंगुरको ब्लक स्थापना कार्यक्रमको लागी सुचना 2077-06-19

Closed !!!
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्र, सुनसरीले आ.व.२०७७/७८ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत #भैसीको ब्लक बिकास कार्यक्रमको लागी सुचना | 2077-06-15

Closed !!!
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्र, उदयपुरले आ.व.२०७७/७८ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत #गाई तथा #माछाको ब्लक बिकास कार्यक्रमको लागी सुचना प्रकाशन गरेको छ । 2077-06-14

Closed !!!
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, पांचथर र सम्पर्क केन्द्र ताप्लेजुङ को आ.व ७७/७८ को प्रस्ताव आवहान सुचना 2077-06-12

Closed !!!
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा सम्पर्क केन्द्र, सोलुखुम्वुको प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धी सुचना 2077-06-05

Closed !!!
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, ओखलढुंगाको प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धी सुचना 2077-06-05

Closed !!!
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, संखुवासभाको आ.व.२०७७/७८ को प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धी सुचना 2077-06-02

Closed !!!
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, सुनसरीको आ.व.२०७७/७८ को प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धी सुचना 2077-05-31

Closed !!!
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा सम्पर्क केन्द्र, तेह्रथुमको आ.व. २०७७/७८ को प्रस्ताव आह्वानको सुचना 2077-05-31

Closed !!!
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, धनकुटाको आ.व.२०७७/७८ को प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धी सुचना 2077-05-31

Closed !!!
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, प्रदेश नं. १, विराटनगरको आ.व. २०७७/७८ को प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धी सुचना 2077-06-01

Closed !!!
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा सम्पर्क केन्द्र, खोटाङ्को आ.व. २०७७/७८ को प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धी सुचना 2077-05-31

Closed !!!
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, उदयपुरको आ.व. २०७७/७८ को प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धी सुचना 2077-05-31

Closed !!!