बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
कार्यालय भवनको तल्ला थपका लागी टेण्डर आह्वान सम्वन्धी सुचना 2078-06-11

2078-07-09
प्रदेश प्रमुख नव प्रवर्तन कृषि कार्यक्रममा छनौट भएका जिल्लागत आवेदकहरु साथै सूचिमा छुट भएका आवेदकहरुको लागि अत्यन्त्य जरुरी सूचना । 2078-06-04

Closed !!!
प्रदेश प्रमुख नव प्रर्वतन कृषि कार्यक्रममा छनौट भएका आवेदकहरुको अन्तिम नामावाली । 2078-06-04

Closed !!!
निजामति सेवा दिवसको आगामी पाँच वर्षको लागि नारा "व्यवसायिक र सिर्जनशील प्रशाशनः विकास, समृद्धि र सुशासन" 2078-05-2१

2080-05-21
आ.व २०७८/७९ को भेटरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र झापा को अनुदान कार्यक्रमको प्रस्ताव आवहान 2078-05-04

Closed !!!
आ.व २०७८/७९ को भेटरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र उदयपुरको अनुदान कार्यक्रमको सुचना आवहान 2078-05-08

Closed !!!
आ.व २०७८/७९को भेटरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पाँचथर को नियमित कार्यक्रमको सुचना आवहान 2078-05-01

Closed !!!
आ.व २०७८/७९ को भेटरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पाँचथरको PMAMP तर्फ कार्यक्रमको प्रस्ताव आवहान 2078-05-01

Closed !!!
आ.व २०७८/७९ भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सवा विज्ञ केन्द्र ओखलढुगा र सम्पर्क केन्द्र सोलुखुम्बुको नियमित तथा PMAMP तर्फको सुचना आवहान 2078-04-31

Closed !!!
आ.व २०७८/७९ को भेटेरिनरि अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धनकुटाको अनुदान कार्यक्रमको सुचना आवहान 2078-04-24

Closed !!!
आ.व २०७8/७९ को नश्ल सुधारका लागि उन्नत माउ माछा खरिद अनुदान कार्यक्रम को आवेदन फर्म 2078-04-21

Closed !!!
आ.व २०७८/७९ को रेसवे निर्माण कार्यक्रमको आवेदन फर्म 2078-04-21

Closed !!!
आ.व २०७८/७९ को PMAMP तर्फको अनुदान कार्यक्रम भेटरीनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र सुनसरीको सुचना आवहान 2078-04-16

Closed !!!
आ.व २०७८/७९ को PMAMP तर्फको अनुदान कार्यक्रम भेटरीनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र सुनसरीको सुचना आवहान 2078-04-22

Closed !!!
आ.व २०७८/७९को भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र सुनसरीको सुचना आवहान 2078-04-24

Closed !!!
आ.व २०७८/७९ अनुदान कार्यक्रमको बाख्रा स्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रम आवेदन फर्म 2078-04-21

Closed !!!
आ.व २०७८/७९ को सहकारी/समिति/संस्था/कम्पनिको सहकार्यमा पशुपन्छी तथा रोग अन्वेष्ण प्रयोगशाला/उपचार केन्द्र स्थापना कार्यक्रमको आवेदन फर्म 2078-04-21

Closed !!!
आ.व २०७८/७९ को २००० लि चिलिङभ्याट जेनेरेटर सहितको अनुदान कार्यक्रमको आवेदन फर्म 2078-04-21

Closed !!!
आ.व २०७8/७9 को भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मोरङ को PMAMP तथा नियमित कार्यक्रम अनुदान सम्बन्धी सुचना आवहान 2078-04-22

Closed !!!
आ.व २०७८/७९ पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय प्रदेश नं १ अनुदान कार्यक्रमको सुचना आवहान 2078-04-21

Closed !!!