बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र , धनकुटा तथा सम्पर्क केन्द्र तेह्रथुमको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना। 2079-10-20

Closed !!!
आ व २०७९/८० को भेटरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पाँचथर को अनुदान कार्यक्रमको प्रस्ताव आवहान 2079-10-13

Closed !!!
आ व २०७९/८० को पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय विराटनगर को अनुदान कार्यक्रमको प्रस्ताव फारम 2079-09-25

Closed !!!
आ व २०७९/८०को पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय विराटनगरको बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम व्यवसायीक बंगुर फार्ममा बंगुरकमा कृ.ग मेशिन उपकरणहरु खरिदमा सहयोग तथा मासु जन्य उद्योय प्रवर्द्धन कार्यक्रमको सुचना आवहान 2079-09-25

Closed !!!
मत्स्य स्वास्थ शिविर कार्यक्रम सम्बधी सुचना 2079-09-25

Closed !!!
भेटरिनरि अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र सुनसरीको आ व २०७९/८० को प्रदेश तर्फको साईलेज सम्बन्धी यन्त्र उपकरण तथा पुर्वाधार निर्माणमा सहयोग सम्बन्धी सुचना आवहान 2079-09-07

Closed !!!
भेटरिनरि अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र सुनसरीको आ व २०७९/८०को प्रदेश तर्फको कार्यक्रमको अनुदानग्राहि छनौट सम्बन्धी सुचना 2079-09-06

Closed !!!
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा सम्पर्क केन्द्र, खोटाङ्को आ व २०७९/८० विषेश अनुदान तर्फ कार्यक्रमको सूचना आवहान 2079-08-28

Closed !!!
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, उदयपुरको वाख्रा श्रोत केन्द्र स्थापना र बोयर बोका खरिद तथा वितरण कार्यक्रमको सूचना 2079-08-28

Closed !!!
भेटरिनरि अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र सुनसरीको आ व २०७९/८०को विशोष अनुदान तर्फको सुचना आवहान 2079-08-28

Closed !!!
भेटरिनरि अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र सुनसरीको आ व २०७९/८०को प्रदेश तर्फको दोस्रो पटकको सुचना आवहान 2079-08-28

Closed !!!
भेटरिनरि अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र ओखलढुङ्गा को आ व २०७९/८० को विषेश अनुदान तर्फको सुचना आव्हान 2079-08-23

Closed !!!
भेटेरिनरि अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धनकुटाको आ व २०७९/८० को विशोष अनुदान तर्फको सुचना आवहान 2079-08-20

Closed !!!
भेटेरिनरि अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मोरङको आ व २०७९/८० को विषेश अनुदान तथा प्रदेश सरकार तर्फको अनुदान कार्यक्रमको सुचना आवहान 2079-08-08

Closed !!!
भे अ तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र झापा को आ.व ०7९/८० को बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम तर्फको बाख्रा स्रोत केन्द्रको सुचना आवहान 2079-08-15

Closed !!!
भे.अ.तथा प.से.वि.केन्द्र उदयपुरको खोरेत खोप खरिद सम्वन्धी दरभाउ पत्र 2079-07-30

Closed !!!
भे.अ.तथा प.से.वि.केन्द्र मोरङको खोरेत खोप खरिद सम्वन्धी इ बोलपत्र 2079-07-29

Closed !!!
भे.अ.तथा प.से.वि.केन्द्र पाँचथरको खोरेत खोप खरिद सम्वन्धी दरभाउ पत्र 2079-07-30

Closed !!!
भे.अ.तथा प.से.वि.केन्द्र झापाको खोरेत खोप खरिद सम्वन्धी इ बोलपत्र 2079-07-29

Closed !!!
भे.अ.तथा प.से.वि.केन्द्र सुनसरीको खोरेत खोप खरिद सम्वन्धी इ बोलपत्र 2079-07-27

Closed !!!