बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
भेेटरीनरि अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र सुनसरीको प्रदेश तर्फको आ.व २०७9/80 कार्यक्रमको प्रस्ताव आवहान 2079-05-02

Closed !!!
आ.व २०७९/८० प्रदेश तरफको भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ झापा केन्द्रको अनुदान कार्यक्रमको सुचना आव्हान 2079-05-09

Closed !!!
आ.व २०७9/80 को भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र उदयपुर को प्रदेश तर्फको अनुदान कार्यक्रमको सुचना आव्हान 2079-05-02

Closed !!!
भेेटरीनरि अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र संखुवासभाको आ.व २०७9/80को प्रदेश तर्फको अनुदान कार्यक्रमको प्रस्ताव आवहान 2079-05-02

Closed !!!
आ.व. 2079/080को भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञकेन्द्र ओखलढुङ्गाको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना ब्लक विकास कार्यक्रम तर्फको र प्रदेश तर्फको कार्यक्रमको सुचना 2079-04-31

Closed !!!
आ.व २०७९/८०भे.अ.तथा प.से.वि.के पाँचथर को प्रदेश तर्फ तथा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिनरण परियोजना अनुदान तर्फ कार्यक्रमको सुचना आव्हान 2079-04-30

Closed !!!
आ.व. 2079/080को भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञकेन्द्र झापाको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना ब्लक विकास कार्यक्रम तर्फको सुचना आव्हान 2079-04-19

Closed !!!
भेेटेरिनरि अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धनकुटाको पि.एम.ए.एमपि तर्फको आ.व २०७9/80को बंगुर र बाख्रा ब्लक विकास कार्यक्रम प्रस्ताव आवहान 2079-04-15

Closed !!!
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, सुनसरीको बाख्रा तथा भैसी विकास ब्लक कार्यक्रम २०७९/८० को प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सुचना 2079-04-16

Closed !!!
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, मोरङको मत्स्य तथा पशु विकास ब्लक कार्यक्रम २०७९/८० को प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सुचना 2079-04-16

Closed !!!
अफ्रिकन स्वाईन फिवर रोगमा सचेतना अपनाउने बारे 2079-03-15

Continuous
आ व ०७८/79 को भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पाँचथर को स्वीकृत बार्षिक अनुदान कार्यक्रमको अनुदान ग्राहि छनौट सम्बधी सुचना 2078-12-28

Closed !!!
आ व ०७८/79 को भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मोरङ को स्वीकृत बार्षिक अनुदान कार्यक्रमको अनुदान ग्राहि छनौट सम्बधी सुचना 2078-12-18

Closed !!!
आ व २०७८-2079 को पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयको बार्षिक अनुदान कार्यक्रमको अनुदानग्राहि छनौट सम्बन्धी सुचना। 2078-12-15

Continuous
शुद्ध नश्लका माउ माछा खरिदमा अनुदान कार्यक्रमको सुचना प्रकाशन सम्बन्धमा। 2078-11-30

Closed !!!
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय विराटनगर लाई धर भाडा सम्बन्धी सुचना। 2078-10-07

Closed !!!
आ.व २०७८/७९ को भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मोरङ्गको पि.एम.ए.एम.पि तर्फको कार्यक्रमको दोस्रो पटक प्रस्ताव आवहान । 2078-09-12

Closed !!!
कार्यालय भवनको तल्ला थपका लागी टेण्डर आह्वान सम्वन्धी सुचना 2078-06-11

Closed !!!
प्रदेश प्रमुख नव प्रवर्तन कृषि कार्यक्रममा छनौट भएका जिल्लागत आवेदकहरु साथै सूचिमा छुट भएका आवेदकहरुको लागि अत्यन्त्य जरुरी सूचना । 2078-06-04

Closed !!!
प्रदेश प्रमुख नव प्रर्वतन कृषि कार्यक्रममा छनौट भएका आवेदकहरुको अन्तिम नामावाली । 2078-06-04

Closed !!!