बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
निजामति सेवा दिवसको आगामी पाँच वर्षको लागि नारा "व्यवसायिक र सिर्जनशील प्रशाशनः विकास, समृद्धि र सुशासन" 2078-05-2१

Closed !!!
आ.व २०७८/७९ को भेटरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र झापा को अनुदान कार्यक्रमको प्रस्ताव आवहान 2078-05-04

Closed !!!
आ.व २०७८/७९ को भेटरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र उदयपुरको अनुदान कार्यक्रमको सुचना आवहान 2078-05-08

Closed !!!
आ.व २०७८/७९को भेटरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पाँचथर को नियमित कार्यक्रमको सुचना आवहान 2078-05-01

Closed !!!
आ.व २०७८/७९ को भेटरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पाँचथरको PMAMP तर्फ कार्यक्रमको प्रस्ताव आवहान 2078-05-01

Closed !!!
आ.व २०७८/७९ भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सवा विज्ञ केन्द्र ओखलढुगा र सम्पर्क केन्द्र सोलुखुम्बुको नियमित तथा PMAMP तर्फको सुचना आवहान 2078-04-31

Closed !!!
आ.व २०७८/७९ को भेटेरिनरि अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धनकुटाको अनुदान कार्यक्रमको सुचना आवहान 2078-04-24

Closed !!!
आ.व २०७8/७९ को नश्ल सुधारका लागि उन्नत माउ माछा खरिद अनुदान कार्यक्रम को आवेदन फर्म 2078-04-21

Closed !!!
आ.व २०७८/७९ को रेसवे निर्माण कार्यक्रमको आवेदन फर्म 2078-04-21

Closed !!!
आ.व २०७८/७९ को PMAMP तर्फको अनुदान कार्यक्रम भेटरीनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र सुनसरीको सुचना आवहान 2078-04-16

Closed !!!
आ.व २०७८/७९ को PMAMP तर्फको अनुदान कार्यक्रम भेटरीनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र सुनसरीको सुचना आवहान 2078-04-22

Closed !!!
आ.व २०७८/७९को भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र सुनसरीको सुचना आवहान 2078-04-24

Closed !!!
आ.व २०७८/७९ अनुदान कार्यक्रमको बाख्रा स्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रम आवेदन फर्म 2078-04-21

Closed !!!
आ.व २०७८/७९ को सहकारी/समिति/संस्था/कम्पनिको सहकार्यमा पशुपन्छी तथा रोग अन्वेष्ण प्रयोगशाला/उपचार केन्द्र स्थापना कार्यक्रमको आवेदन फर्म 2078-04-21

Closed !!!
आ.व २०७८/७९ को २००० लि चिलिङभ्याट जेनेरेटर सहितको अनुदान कार्यक्रमको आवेदन फर्म 2078-04-21

Closed !!!
आ.व २०७8/७9 को भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मोरङ को PMAMP तथा नियमित कार्यक्रम अनुदान सम्बन्धी सुचना आवहान 2078-04-22

Closed !!!
आ.व २०७८/७९ पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय प्रदेश नं १ अनुदान कार्यक्रमको सुचना आवहान 2078-04-21

Closed !!!
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र ,मोरङ्गको मत्स्य तथा पशु विकास ब्लक कार्यक्रम माग गर्ने सम्बन्धी सुचना आवहान 2078-04-18

Closed !!!
राष्ट्रिय पशुपन्छी खोप कार्यक्रम २०७७ बारे कृषक वर्गमा जानकारी 2077-10-12

Closed !!!
सावधान !!! भारतमा कुखुरामा लाग्ने महामारीजन्य रोग वर्ड फ्लु रोग देखा परेकोले कुखुरा पालक कृषक तथा कुखुरा उधमी माहानुभावहरुलाई सचेत रहनुहुन अनुरोध गर्दछौ ।- पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, प्रदेश नं. १, परिवार 2077-10-09

Continuous