स्थानिय तहहरुमा बितिय हस्तानतरण मार्फत शर्शत अनुदान कार्यक्रम संचालन सम्वन्धी मार्गदर्शन २०८०/८१
भेटेरिनरी नियमन निर्देशिका - २०७५