क्र.स. कार्यालयको नाम इमेल सम्पर्क नम्बर प्रमुख पद सूचना अधिकारी पद मोबाइल नम्बर इमेल
1 पशु सेवा तालिम केन्द्र, दुहबी lstcp1sun@gmail.com ०२५५४०७०८, ९८४९१७९६९४ डा. सुलोचना श्रेष्ठ व.ता.अ. नवौ फडिन्द्र प्रसाद तिमसिना अधिकृत छैठौ‌ ९८४२०२३६९८ phadindrap.timsina@gmail.com