क्र.स. कार्यालयको नाम इमेल सम्पर्क नम्बर प्रमुख पद सूचना अधिकारी पद मोबाइल नम्बर इमेल
1 पशु सेवा तालिम केन्द्र, दुहबी lstcp1sun@gmail.com ०२५५४०७०८, ९८52842210 मोहन गुरुङ पशु चिकित्सक आठौै फडिन्द्र प्रसाद तिमसिना अधिकृत छैठौ‌ ९८४२०२३६९८ phadindrap.timsina@gmail.com