क्र.स. कार्यालयको नाम सम्पर्क नम्बर प्रमुखको नाम पद सूचना अधिकारीको नाम पद मोबाइल नम्बर इमेल
1 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, पाँचथर ०२४५२०१२७ ९८५२६८४१२७ डा.ईन्द्र नारायण शाह प.चि. आठौ निरज भट्टराई अधिकृत छैठौ ९८५२६६०१२७ bhattarainiraj69@gmail.com
2 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, झापा ०२३५२११६१, 9852671390 डा. विनय श्रेष्ठ व.प.वि.अ. डा. संजय ढुंगाना प.चि. सातौ ९८४२३३१६२० sanjaybrtdhungana@gmail.com
3 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, मोरङ्ग ०२१४७१९५८ ९८४९१२३०५० डा.शुसील कुमार अधिकारी ब.प.चि. नवौ बडेलाल यादव प.वि.अ. सातौ ९८४४२९२३१९ badelalyadab9819@gmail.com
4 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, सुनसरी ०२५५६०१६२ ९८४५११३०९८ डा. मनोज कुमार महतो पशु चिकित्सक ( सातौ) राम प्रसाद मेहता अधिकृत (छैठौ) 9842040122 rampfm@gmail.com
5 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, ओखलढुङ्गा ०३७५२०२१० ९८४२८५८०५८ मोहन बहादुर गुरुङ प.चि. आठौ धिरेन राइ ना.प.से.प्रा. चौथो ९८४२६४९०३८ vhlsokhaldhunga@gmail.com
6 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, उदयपुर ०३५४२०१२९ ९८५२०४४०१७ डा.अजय कुमार शाह व.प.वि.अ. नवौ सतन यादव म.वि.अ. आठौ ९८४२८३७६८६ vhlsudayapur@gmail.com
7 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, संखुवासभा ०२९५६०१५९ ९८५२०५१९१० हिमालय पोख्रेल प.चि. सातौ फुरलाक्पा शेर्पा अधिकृत छैठौ‌ ९८४२२१२५२० plsherpa2027@gmail.com
8 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, धनकुटा ०२६५२०२८० ९८४९३०९०५१ डा. देव कुमार दर्लामी पशु चिकित्सक (सातौ) पुष्पराज दाहाल अधिकृत (छैठौ) ९८५२०५०६३२ vhlsdhankuta@gmail.com