मत्स्य जैविक विविधता संरक्षण सम्वन्धी पोष्टर
हेमसायर बंगुर
धनकुटामा पशु स्वास्थ्य विषेशज्ञ सेवा कृषकको घर गोठमा
डाले घाँस खेती
झापामाा उत्पादन भएको कमन कार्प माछा
झापा, मकैबारी कृषि फार्ममा निर्माण हुदै गरेको ह्याचरीको अनुगमन
झापा, मकैबारी कृषि फार्ममा आइरन फिल्टर जडान गर्दै
जेनेटर वितरण
चौधरी मत्स्य फार्ममा ह्याचरी निर्माणको क्रममा अनुगमन गर्दै
चिलिङ्ग भ्याट सहित डेरी स्थापना गरिएको
चिलिङ्ग भ्याट तथा जेनेटर जडान स्थलको स्थलगत अवलोकन
चिज कारखाना पांचथर
घाँस काटने च्यापकटर मेशिन
गाईपालन१
गाईका वाछा वाच्छीहरु
गाई पालन
खसिवोका संकलन केन्द्र धरानमा निर्माण भएको कृषक घर र पशुसेवा शाखाको भवन
खसि बोका संकलन केन्द्र निमार्ण धरान बजार
कोशी गा.पा. व्लक अनुगमन
कुखुरा फार्म झापाको स्थलगत अनुगमन तथा निरिक्षण